2010


V januári bola vypracovaná a odovzdaná žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu v zmysle VZN č. 92/2008 - kynologický deň pre deti a mládež. Mesto podporilo projekt sumou 200 eur.
...>>čítaj viac

2009


V januári sme odovzdali žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu v zmysle VZN č. 92/2008 - kynologický deň pre deti a mládež. Mesto podporilo projekt sumou 332,00 eur.
Začalo sa so zavážaním prenajatého pozemku a terénnymi úpravami.
...>>čítaj viac

2008


V januári bol vypracovaný Testovací poriadok pre psov-terapeutov využívaných k rozvoju osobnosti; na MV SR bol schválený a zaregistrovaný dňa 15.2.2008.
...>>čítaj viac

2007


Začiatkom januára 2007 boli na pozemku budúceho kynologického cvičiska na ul. Sninskej pri Laborci vykonané geodetické práce. Vzápätí sme na MsÚ zaslali žiadosť o prehodnotenie zmluvy z dôvodu nového geometrického plánu a žiadosť o prehodnotenie doby platnosti z doby neurčitej na dobu určitú min. 20 rokov (tejto časti žiadosti nám vyhovené nebolo), ako aj žiadosť o zapísanie pozemku do správy katastra.
...>>čítaj viac

2006


Na základe opätovných žiadostí sa MsZ v Humennom uznieslo na Doplnku k VZN o miestnych daniach a s účinnosťou od 1. januára 2006 boli členovia klubu oslobodení od dane za psa.
...>>čítaj viac

2005


Koncom r. 2004 sme vypracovali projekt na zriadenie útulku v meste Humenné, avšak mesto klub do výberového konania ani neprizvalo a začiatkom roka situáciu vyriešilo podpísaním zmluvy s trebišovskou firmou HUNTER, ktorá prevádzkuje veterinárnu asanáciu!
...>>čítaj viac

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com