2013


Dňa januári (7.1.2013) bola na MŠVVŠ SR odoslaná sťažnosť na proces schvaľovania akreditácie programu "Inštruktor pre oblasť canisterapie". Ministerstvo podanie vrátilo už o 10 dní bez jeho posúdenia ako sťažnosť.

10.februára sa uskutočnila Výročná členská schôdza klubu za rok 2012.

V apríli (9.4.2014) začala spolupráca so zariadením sociálnych služieb Harmonia Strážske - AAT forma canisterapie s dospelými klientmi so stredným a ťažkým stupňom MP (Monika Dančová a Dela).

V máji (31.5.2013) sa osláv MDD v MŠ ul. Štefánikova v rámci spoločensko-osvetového programu AAA formy canisterapie zúčastnila Monika Dančová s Delou a Monika Vrančíková s kocúrom Tomášom.

V júni bola na MsÚ odoslaná Pripomienka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný, vodení psa a znečisťovaní verejného priestranstva na území mesta Humenné. Na jej základe mesto udelilo výnimku a zákaz vstupu sa tak nevzťahuje na psov so špeciálnym výcvikom a psov-terapeutov.

V dňoch 31.8.-6.9.2013 sa v RZ Lesík Kamenica nad Cirochou uskutočnil akreditovaný kurz pre inštruktorov canisterapie. Zúčastnilo sa ho 11 frekventantov z rôznych regiónov Slovenska. Na základe výsledkov záverečných skúšok osvedčenie získali všetci. Testovania psov sa zúčastnilo 8 CT tímov, certifikát o vhodnosti psa získalo 6 tímov. Po ukončení kurzu prebehlo preskúšanie jedného CT tímu po skončení platnosti certifikátu.

V septembi (7.9.2013) sa uskutočnila jediná vyhlásená brigáda v tomto roku, zameraná na preloženie vstupnej brány a opravu oplotenia.

19.9.2013 sa v rámci spoločensko-osvetového programu AAA formy canisterapie prezentovali Monika Vrančíková (Gipsy) a Monika Čerhitová (Hipka) v DSS Anima Michalovce.

V októbri bolo doručené zamietavé stanovisko prezídia SKJ o zastrešenie testovacieho poriadku Eurocanis pre psov-terapeutov. Dôvodom žiadosti bola roztrieštenosť a absencia základných pravidiel pri testovaní týchto psov na území SK.

Platný testovací poriadok pre psov-terapeutov sa prepracováva v plnom rozsahu; zodpovedajúce body v súlade s akreditovaným vzdelávacím programom, samotné disciplíny sa menia a dopĺňajú na základe získaných skúseností.

V novembri (6.11.2013) bola na MŠVVŠ SR odoslaná opätovná sťažnosť na proces schvaľovania akreditácie programu "Inštruktor pre oblasť canisterapie" (do konca r. 2013 bez odpovede).

V decembri bol Eurocanis bol zapísaný do registra určených právnických osôb na prijímanie 2% , resp. 3% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2013.

Počas roka prebiehala AAT forma CT v ZSS Vranov n/T (Monika Vrančíková, Boris a Gipsy a kocúr Tomáš v rámci pridruženia felinoterapie).

Výbor klubu sa v roku 2013 oficiálne zišiel štyri krát.
Výcvik prebiehal sporadicky, v závislosti od počasia a možností výcvikára (Monika Vrančíková) v priestoroch samotného cvičiska.
Ku koncu roka sme evidovali 24 členov a 3 čakateľov na členstvo.

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com