2012


V januári sa uskutočnila Výročná členská schôdza klubu za rok 2011.

Vo februári bola na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odoslaná žiadosť o akreditáciu vzdelávacieho programu "Inštruktor pre oblasť canisterapie".

V marci bol EUROCANIS vybraný za príjemcu v rámci Gift Matching Programu v roku 2011 (zamestnanecký program prideľovania darov), ktorý realizuje skupinová nadácia UniCredit Bank Slovakia a. s. - UniCredit Foundation.
Prostredníctvom tohto programu UniCredit Foundation zhromažďuje dary zamestnancov skupiny UniCredit pre projekty neziskových organizácií s cieľom podporiť a povzbudiť zapojenie zamestnancov do problémov spoločnosti a podporiť tak ich aktívnu účasť a prístup k filantropii.
Finančný dar od zamestnancov UniCredit Bank Slovakia a. s. v celkovej výške 265 eur, ktorý sme obdržali v novembri 2011, bol znásobený darom skupinovej nadácie UniCredit Foundation vo výške 100% celkového daru zamestnancov UniCredit Bank Slovakia a. s.V júli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže rozhodlo o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Inštruktor pre oblasť canisterapie - 80 hod.

V septembri sa v RZ Lesík Kamenica nad Cirochou uskutočnil akreditovaný kurz pre inštruktorov canisterapie, ktorého sa zúčastnilo 11 frekventantov z rôznych regiónov Slovenska. Na základe výsledkov záverečných skúšok osvedčenie získalo 9 z nich. Testovania psov sa zúčastnili 4 CT tímy, certifikát o vhodnosti psa pre prácu v oblasti canisterapie (CT) získali traja.
Po ukončení kurzu prebehlo preskúšanie CT tímov ktorým skončila platnosť certifikátu - zo štyroch prítomných vyhoveli dva tímy, jeden bol pre agresívnu reakciu psa na figuranta vylúčený a jeden na testovanie nenastúpil.

V novembri sa v rámci spoločensko-osvetového programu AAA formy canisterapie uskutočnili dve stretnutia v školských zariadeniach na území mesta - Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda (Monika Dančová a Dela) a Gymnázium Humenné (Monika Vrančíková a Boris).
Paradoxne sa tak stalo necelý mesiac po schválení VZN Mesta Humenné č. 118/2012 o vymedzení miest kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný, vodení psa a znečisťovaní verejného priestranstva na území mesta Humenné.
Týmto VZN (všeobecne záväzné nariadenie) poslanci MSZ zakázali o. i. vstup so psom do areálov škôl a školských zariadení, bez akejkoľvek výnimky, čím v podstate v týchto zariadeniach zakázali realizáciu CT (za VZN v prijatom znení hlasoval aj riaditeľ gymnázia).
Na žiadosť Eurocanisu o vypracovanie doplnku k VZN, ktorý by za presne stanovených podmienok oficiálne povolil vstup nielen CT, ale aj vodiacich a asistenčných psov do zakázaných zariadení a ktorá bola doručená všetkým poslancom aj primátorke mesta, volení zástupcovia mesta vôbec nereagovali.

V decembri bol Eurocanis bol zapísaný do registra určených právnických osôb na prijímanie 2 % , resp. 3 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2012.

Počas roka prebiehala AAT forma CT v ZSS Vranov n/T (Monika Vrančíková, Boris a Gipsy a kocúr Tomáš v rámci pridruženia felinoterapie). Z dôvodu odchodu učiteľky na materskú dovolenku bola predčasne ukončená AAE/AAT forma CT v 1. A triede na ZŠ Kudlovská Humenné (Monika Dančová a Dela).

Výcvik základnej ovládateľnosti psov a stretnutia šteniatok v priestoroch samotného cvičiska prebiehali sporadicky, v závislosti od počasia a možností výcvikára (Monika Vrančíková), raz (v novembri) sa uskutočnila spoločná vychádzka do mesta. Výbor klubu sa v roku 2012 oficiálne zišiel tri krát. Ku koncu roka sme evidovali 15 členov a 6 čakateľov na členstvo.

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com