2011


V januári sa uskutočnila výročná členská schôdza klubu za rok 2010.
Projekt s názvom Deň so psom zameraný na prevenciu a elimináciu týrania psov deťmi a mládežou (na portáli Dobrá krajina organizovala Nadácia Pontis) nezískal dostatočnú podporu na jeho realizáciu a v konkurencii iných projektov neobstál.
UniCredit Foundation – nadácia skupiny UniCredit – podporila dobrovoľný príspevok zamestnancov UniCredit Bank na Slovensku pre EUROCANIS určený na praktickú realizáciu canisterapie na Slovensku (90 % z celkovej výšky finančného daru 155 eur).
Monika Vrančíkova začala realizovať AAT formu canisterapie v DSS Vranov nad Topľou (klienti s telesným aj mentálnym postihnutím).
Vďaka spolupráci a sponzorstvu OZ SPK bol vydaný letáčik
propagujúci canisterapiu a Eurocanis.

V marci bol oplotený pozemok kynologického cvičiska, aj keď čiastočne "vo vzduchu" – pozemok totiž stále nebol v zadnej časti úplne zavezený.

V apríli sa do nových priestorov previezla cvičákovská skriňa z avie. Bola vyhlásená prvá oficiálna brigáda v tomto roku - vypratal sa areál starého cvičiska. Prítomnosť členov klubu na brigádach sa začala evidovať.

Na prelome apríla a mája sa uskutočnil 5. akreditovaný kurz pre inštruktorov canisterapie.
Kurzu v Brestove sa zúčastnilo 7 frekventantov, absolvovali všetci zúčastnení. Na skúšky psov-terapeutov bolo prihlásených 5 psov – certifikát s obmedzením získali traja, jeden s odporúčaním na určitú skupinu klientov, jeden bez obmedzenia terapeuti

Inštruktori CT Monika Dančová a Monika Vrančíková s Delou a Džipsy zrealizovali spoločensko-osvetový program AAA formy CT medzi deťmi z materskej a základnej školy v Koškovciach.
Na nadchádzajúce obdobie boli vyhlásené tzv. "brigády bez termínu" - kedykoľvek a ktokoľvek z členov môže priložiť ruku k dielu, aby sme sa mohli konečne začať stretávať pri výcviku a ostatných aktivitách na novom cvičisku.

MDD strávili Džipsy a Dela medzi klientmi v DSS Vranov nad Topľou.

V čase letných prázdnin boli s predstihom vyhlásené termíny brigád na pozemku cvičiska klubu. Eurocanis podporil novelu zákona č. 39/2007 Zb. o veterinárnej starostlivosti, aby sa zákonná povinnosť revakcinácie zmenila z jedného roka na dobu podľa účinnosti použitej vakcíny.
V júli boli zakúpené postroje pre psov-terapeutov, v auguste klubový krovinorez.

V septembri boli obnovené stretnutia šteniatok pre verejnosť.
V spolupráci s Tatianou Hajdukovou sa začala realizácia AAE formy canisterapie v 1. triede na ZŠ Kudlovskej v Humennom. Inštruktor CT – Monika Dančová, pes-terapeut Dela.

V októbri bola zvolaná členská schôdza klubu, ktorá sa pre nízku účasť nakoniec nekonala. Schôdza mala riešiť neúčasť členov na brigádach.
V Brezovej pod Bradlom sa uskutočnilo preskúšanie psov-terapeutov. Zúčastnilo sa ho 10 psov, piati dostali obmedzenie na AAA formu CT – spoločensko-osvetový program, piati absolvovali skúšku bez obmedzenia. Skúšky, ktoré v Košiciach pripravovalo UVP, boli pre nízky záujem súvisiaci s vyhlásením klubu testovanie psov zrušené.
Po predchádzajúcich konzultáciách s MŠ SR sa začalo s prípravou novej žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu Inštruktor pre oblasť canisterapie.

V novembri v rámci zamestnaneckého Programu prideľovania darov, tzv. Gif tMatching Programu, prispeli zamestnanci UniCredit Bank Slovakia a. s. na aktivity Eurocanisu zamerané na canisterapiu čiastkou vo výške 265 EUR (druhý rok za sebou).



V rámci spoločensko-osvetového programu navštívila Monika Dančová s Delkou cikevnú školu sv. Cyrila a Metoda v Humennom.

V decembri bol Eurocanis bol zapísaný do registra určených právnických osôb na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2011.

Počas roka bolo na príslušnom oddelení MsÚ niekoľko krát iniciované riešenie umiestnenia bilboardov, ktoré sa nachádzajú na pozemku cvičiska. Na základe dohody s majiteľmi firiem ktorým mesto bilboardy prenajalo budú tieto dočasne preložené na nami určené miesto. Odstránenie predmetných plôch sa bude riešiť v auguste 2012, kedy končí zmluva na prenájom s mestom Humenné.

Výbor klubu sa v roku 2011 oficiálne zišiel tri krát.
Evidovali sme 17 členov a dvoch čakateľov na členstvo.

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com