Spojené škola "Malé Tatry"


Špeciálna základná škola Ružomberok
šk. rok 2010/2011

S realizáciou AAA formy canisterapie sa začalo v októbri 2010.

Do procesu boli začlenení štyria žiaci vo veku 7 - 12 rokov s ľahkým mentálnym postihnutím, poruchami pozornosti, učenia a správania. Prvotne bol zabezpečený ústny súhlas riaditeľky školy a písomný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa.
Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín po dvaja. Stretnutia boli realizované jedenkrát týždenne s každou skupinou jednu vyučovaciu hodinu, pri všetkých bola prítomná školská psychologička. ...>>čítaj viac


DD A DSS UL. MIEROVÁ HUMENNÉ, 2007-2009


Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Humennom (predtým Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Humennom ) je malokapacitné zariadenie s klientelou prevažne z okresu Humenné, Snina a Medzilaborce. Jeho zriaďovateľom je úrad PSK. Nachádza sa na okraji mesta, v priemyselnej zóne. Interiéry aj exteriéry zariadenia prešli mnohými renováciami a rekonštrukciami a sú upravené tak, aby slúžili predovšetkým potrebám klientov.
V súčasnej dobe žije v zariadení 38 klientov ...>>čítaj viac


Domov sociálnych služieb v Jabloni, 2005 - 2008


Charakteristika zariadenia
Domov sociálnych služieb v Jabloni sa nachádza v regióne PSK, v okrese Humenné, v katastrálnej lokalite obce Jabloň. Jeho história sa začala písať v roku 1960. V priebehu svojej existencie prešlo zariadenie mnohými zmenami. Menil sa jeho názov, metódy práce i právne postavenie. Dnes tvorí organickú súčasť siete sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Komplexné sociálne služby sú tu poskytované mužom i ženám vo veku od 18 ...>>čítaj viac


MŠ TYRŠOVA HUMENNÉ, 2006 - 2008


MŠ poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť (s možnosťou poldenného pobytu) deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Zriaďovateľom je mesto Humenné.

Za účelom poskytovania edukácie a rehabilitácie deťom so špeciálnymi potrebami (mentálne, zmyslovo a telesne postihnutým) boli v MŠ zriadené dve špeciálne triedy - prvá 8. novembra 2005, druhá 2. septembra 2007.
Jedná sa o jedinečný model integrácie a aj inklúzie v Prešovskom kraji.

Filozofia humanisticky orientovanej predškolskej ...>>čítaj viac


Spojené zariadenie sociálnych služieb "Nádej v Snine", 2005 - 2008


Charakteristika zariadenia
Zariadenie vzniklo v roku 1992 ako Ústav sociálnej starostlivosti, v ktorom sa prevádzkoval denný pobyt pre postihnutých jedincov vo veku od troch do dvadsaťpäť rokov.
V roku 2004 sa zriaďovateľom zariadenia stáva Prešovský samosprávny kraj. Štatutárnym orgánom je Domov sociálnych služieb v Osadnom.

V súčasnosti zariadenie spája dve oddelenia:
  1. Rehabilitačné stredisko, ktoré navštevujú ...>>čítaj viac


ŠPECIÁLNA ZŠ HUMENNÉ PODSKALKA, 2004 - 2006


S pravidelnou realizáciou riadenej canisterapie sme začali v šk. r. 2004/2005. Od r. 2006 je vykonávaná v spolupráci ŠZŠ a DSS Humenné – Podskalka.
V prípravnej fáze tohto procesu boli na základe primárneho postihnutia a pridružených diagnóz vytvorené dve skupiny klientov, ktorí prešli odbornými lekárskymi a psychologickými vyšetreniami.
Canisterapiu realizovali dvaja inštruktori nezávisle od seba, s každou skupinou raz týždenne, v dĺžke trvania 1,5 hodiny. Stretnutia prebiehali v telocvični, pri každom bol prítomný školský psychológ.

Skupina „Monika – Mik“
Šk. r. 2004/2005, 2005/2006 ...>>čítaj viac


Semináre


Na základe konzultácií s kynológmi z Čiech a našich prvotných skúseností z realizácie canisterapie bolo a je podľa nás potrebné informovať tak zainteresované osoby, ako aj širokú verejnosť o podstate, význame a cieľoch canisterapie, nakoľko je u nás dostupné z tejto oblasti pomerne malé množstvo odbornej literatúry.
Aktuálne bolo a je tiež zjednotenie používanej terminológie, foriem a metód pri jej realizácii. Z uvedených dôvodov sme iniciovali uskutočnenie seminárov s aktívnou účasťou odborníkov, ktorí k tejto problematike majú čo povedať. ...>>čítaj viac


Napísali o nás


...>>čítaj viac

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com