Spojené škola "Malé Tatry"


Špeciálna základná škola Ružomberok
šk. rok 2010/2011

S realizáciou AAA formy canisterapie sa začalo v októbri 2010.

Do procesu boli začlenení štyria žiaci vo veku 7 - 12 rokov s ľahkým mentálnym postihnutím, poruchami pozornosti, učenia a správania. Prvotne bol zabezpečený ústny súhlas riaditeľky školy a písomný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa.
Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín po dvaja. Stretnutia boli realizované jedenkrát týždenne s každou skupinou jednu vyučovaciu hodinu, pri všetkých bola prítomná školská psychologička.

Canisterapia spočiatku prebiehala v priestoroch školského klubu, neskôr sa presunula do vyhovujúcejších priestorov školskej herne.
Hlavným zámerom stretnutí bolo zoznámenie žiakov so psom a vytvorenie vzájomného pozitívneho vzťahu, vysvetlenie základných informácií týkajúcich sa správania psov a správneho zaobchádzania s nimi. Zábavné aktivity a ukážky schopností psa mali za cieľ motivovať žiakov k spolupráci a vytvoriť medzi nimi a psom kladnú citovú väzbu.
Postupne boli do programu začlenené pohybové aktivity v interiéri aj v prírode, výtvarné aktivity, činnosti súvisiace so starostlivosťou o psa, rozhovory na rôzne témy aj s využitím kníh. Ďalej boli zaraďované rozmanité hry, ktoré vymysleli žiaci.

Počas sledovaného obdobia sa vzťah a záujem dvoch žiakov o terapiu postupne menil, v posledných mesiacoch nastala stagnácia v aktivitách aj ďalších oblastiach. Po dohode triednej učiteľky, psychologičky a inštruktorky canisterapie boli z dôvodu nezáujmu títo žiaci vylúčení z ďalšieho procesu CT.

Canisterapia bude v zariadení pokračovať aj v nasledujúcom šk. roku.

Fotodokumentácia z realizácie canisterapie v zmluvných zariadeniach je zverejnená so súhlasom zákonných zástupcov klientov.

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com