Školský rok 2011/2012


Obdobie: október 2011 - apríl 2012
Frekvencia stretnutí:   október - december 2011 dvakrát mesačne
marec - apríl 2012 raz týždenne
Dĺžka trvania: 45 minút
Forma CT:   AAE - skupinová
AAT - individuálna
Cieľová skupina: 12 žiakov l. A triedy (1 integrovaný - DOWN)
Inštruktor CT: Monika Dančová
Pes-terapeut: golden retriever Dela


Hlavný cieľ
 1. sprístupniť učivo slovenského jazyka inou ako bežnou formou
Pes - motivačný prvok
 1. k efektívnejšiemu osvojovaniu si učiva (zážitková forma)
 2. k aktívnejšiemu podávaniu výkonov žiakov na hodine
 3. k vytvoreniu uvoľnenej atmosféry v triede
Ďalšie ciele
 1. formovať pozitívny vzťahu k psom a iným zvieratám
 2. veku primeranou formou sprostredkovať informácie o živote psa, jeho nárokoch a potrebách
 3. budovať pocit zodpovednosti a spolupatričnosti
 4. prostredníctvom psa vytvárať kladné vzťahy v triede

Priebeh vyučovacej jednotky

Skupinová forma rozdelená na tri etapy:
 1. úvodná (tzv. "zahrievacie aktivity") - hry zamerané na stimuláciu detí do ďalšej činnosti, príp. na opakovanie učiva
 2. hlavná - zameraná na aktivity, prostredníctvom ktorých sa deti oboznamovali s novým učivom, resp. upevňovali si poznatky nadobudnuté na predchádzajúcej vyučovacej hodine
 3. záverečná (uvoľňovacia) - odmena za dobre vykonanú prácu (deti dostávali priestor na vlastný výber obľúbenej hry)
Individuálna forma
 1. zameraná na prácu s integrovaným žiakom
 2. realizovaná v relaxačnej časti triedy, za účasti inštruktorky canisterapie a asistentky žiaka
Cieľ
 1. rozvíjať jemnú motoriku a verbálnu komunikáciu
Záver triednej učiteľky: "Prítomnosť Delky na hodinách hodnotím veľmi pozitívne. Všetci žiaci si na ňu hneď zvykli, vždy sa na jej príchod veľmi tešili. Hodiny so psom boli dynamickejšie, deti (vrátane integrovaného žiaka) boli aktívnejšie a ich sústredenie na činnosti bolo dlhšie ako na bežných vyučovacích hodinách".

Školský rok 2010/2011


Obdobie: november 2010 - jún 2011
...>>čítaj viac

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com