CANISTERAPIA A EUROCANIS


Etapy realizácie
  1. Prvotné stretnutia
  2. Splnenie právnych náležitostí
  3. Výber klientov
  4. Samotná realizácia canisterapie a súvisiaca dokumentácia

Prvotné stretnutia
Pri nich zohrávajú úlohu rozličné faktory, napr. osveta, konzultácie, osobné stretnutia, médiá a pod. Podstatné je, aby inštitúcie, resp. klient (ak sa jedná o individuálnu CT) vytvorili vhodné priestorové podmienky (bez rušivých vplyvov) a umožnili nám pravidelnú realizáciu canisterapie, príp. zabezpečili dopravu ku klientom.

Splnenie právnych náležitostí
Zmluvy so zariadeniami, súhlas zákonného zástupcu, odporúčanie lekára, ochrana osobných údajov a pod.
Samotnú realizáciu CT je potrebné zosúladiť s právnymi normami platnými na území SR. Pracujeme s rôznorodou klientelou - od detí po seniorov, s rozličnými druhmi fyzických a psychických postihnutí, s ľuďmi, ktorí nemusia byť spôsobilí na právne úkony (dospelí klienti). Súčasne zariadenia disponujú internými predpismi, s ktorými musíme byť oboznámení a musíme sa ich pridržiavať.

Výber klientov
V spolupráci s odbornými pracovníkmi jednotlivých zariadení pristupujeme dôsledne k výberu cieľovej, relatívne homogénnej skupiny klientov. Významne determinujúcim faktorom v tejto etape je pes, resp. psi, s ktorými CT budeme realizovať. Podľa okolností a štruktúry skupiny volíme povahovo vyhovujúceho psa (psov).
Počas samotnej CT - na základe analýzy jej priebehu a výsledkov - pružne prispôsobujeme, resp. meníme štruktúru skupiny v súlade so stanovenými cieľmi a potrebami klientov. Je totiž možné, že niekto z vopred do skupiny vybratých klientov v konečnom dôsledku nespolupracuje, prípadne sa do skupiny nezačlení a pod.

Samotná realizácia canisterapie a súvisiaca dokumentácia
V procese realizácie CT sme postupne vyšpecifikovali vhodnú metodiku, ktorá v sebe kumuluje tak teoretické východiská realizácie CT, ako aj praktické skúsenosti a potreby klientov, inštruktorov a ďalších odborníkov, s ktorými spolupracujeme.
Na základe rediagnostiky - sociálna i zdravotná anamnéza, analýza správania a produktov činnosti klientov, vyjadrenia rodinných príslušníkov (ak ich klient má a sú ochotní spolupracovať) a personálu zariadení (ktorí sú denne s klientmi v priamom kontakte) sú odbornými zamestnancami vypracovávané a pravidelne vyhodnocované individuálne plány, ktoré rámcovo determinujú činnosti realizované počas CT stretnutí. Zároveň sa zaznamenávajú reakcie a správanie klientov pred, počas a po terapii. Záznamy sú spracované písomne, popr. aj graficky. V grafe je vyjadrená úroveň motivácie a aktivity jednotlivých klientov ako aj celkový dojem zo skupinovej spolupráce.

Canisterapia prebieha s každou skupinou v dohodnutých intervaloch, dĺžka trvania je prispôsobená klientom (vek, stupne postihnutia) a momentálnej úrovni motivácie členov skupiny. V priemere sa dĺžka stretnutia pohybuje od 1 do 1,5 hodiny. CT realizujeme v súlade s formulovanými cieľmi. Využívame motiváciu klienta a niektoré z edukačných metód (rozhovor, praktické cvičenie, ukážka, pozitívne hodnotenie a pod.), základom však ostáva práca so psom. V rámci skupinovej práce realizujeme aj individuálny prístup. V prípade objektívnych príčin (choroba, akútne zhoršenie zdravotného stavu klienta, akýkoľvek iný momentálny nezáujem zo strany klienta o CT), nezapájame klienta násilne do terapeutických činností.
Každé stretnutie - hodnotenie pred, počas, po terapii, grafy, popr. súhrnné správy, umožňujú získať spätnoväzbové informácie o realizácii CT.

Canisterapia je pre psa psychicky, ale aj fyzicky vyčerpávajúca (max. sústredenosť, poslušnosť, polohovanie, a pod.). Za predpokladu, že je dôsledná a kvalitná, nemôže ju vykonávať jeden a ten istý pes častejšie ako dvakrát do týždňa, nakoľko potrebuje zregenerovať svoje sily.

Zariadenia, v ktorých vykonávame, (resp. sme vykonávali) canisterapiu, sú predmetom samostatných sekcií.

O praxi jednotlivých inštruktorov a ich psov-terapeutov sa dozviete v sekcii Zoznam CT tímov.

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com