Preverenie schopností človeka i psa vykonávať canisterapiu formou testovania je len jeden článok reťazca, ktorý vedie k samotnej praktickej realizácii canisterapie.
Nezodpovedné a nebezpečné môže byť podceňovanie skúšok či vykonávanie canisterapie so psami, ktorí skúšky neabsolvovali, resp. pri nich neuspeli.
Hazard jedného človeka (nevynímajúc zodpovednosť kompetentných v zariadeniach, ktorí nutnosť certifikátu prehliadajú) môže pochovať nielen dlhoročnú prácu tých, ktorí ku canisterapii pristupujú seriózne, ale aj snahu o jej adekvátne spoločenské postavenie a v budúcnosti snáď aj legislatívne uznanie na Slovensku.
Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorú na seba preberáme vydaním CERTIFIKÁTu PRE CANISTERAPEUTICKÝ TÍM. Práve preto, aby sme predišli možným rizikám z toho vyplývajúcim, potrebujeme preveriť nielen samotného psa, ale tím ako celok (inštruktor CT a pes-terapeut).
Touto cestou upozorňujeme verejnosť, že prvého testovania CT tímov (prvé vydanie certifikátu) podľa testovacieho poriadku Eurocanis sa budú môcť zúčastniť len záujemcovia, ktorí absolvujú vzdelávací program pre inštruktorov canisterapie, ideálne so psom, s ktorým chcú canisterapiu vykonávať.
Preskúšanie po skončení platnosti certifikátu bude vykonávané v termínoch zverejnených s dostatočným časovým predstihom v sekcii oznamy tejto stránky.
Zodpovednosť za psa, ako aj za samotný priebeh canisterapie však vždy ponesie človek, na ktorého meno je certifikát vydaný.


Testovací poriadok Eurocanis


Cieľom testovania je preveriť schopnosť vzájomnej spolupráce canisterapeutického tímu (CT tím) v záťažových situáciách, a teda zvážiť predpoklady pre ich fungovanie v praxi (praktická realizácia canisterapie).
Testovací poriadok slúži na testovanie povahových vlastností psa za účelom overenia jeho spôsobilosti pre prácu s osobami s telesným postihnutím, osobami s mentálnym postihnutím, osobami so zmyslovým postihnutím (postihnutia rôzneho druhu i stupňa), osobami v nepriaznivých životných situáciách, deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, osobami rôznych vekových kategórií (zdravé deti, dospelí, seniori), v zariadeniach sociálnych služieb, v zdravotníckych zariadeniach, v školských zariadeniach, pre realizáciu canisterapie v rodinnom prostredí, v rámci spoločensko-osvetového programu a pod., a to s cieľom zlepšenia ich telesného a duševného zdravia.
Testovanie CT tímu je súčasťou vzdelávacieho programu. Jeho absolvovanie umožní členom skúšobnej komisie (odborní lektori) pozorovať vzájomný vzťah medzi majiteľom/držiteľom psa a psom samotným (dôvera a rešpekt), funkčnú ovládateľnosť psa a schopnosť CT tímu zvládať stres v záťažových situáciách (množstvo nových podnetov, psychická záťaž, narušený denný režim a pod.), ale aj reakcie samotného majiteľa/držiteľa psa na vzniknuté situácie.


Skúšobná komisia


Na testovaní psov podľa testovacieho poriadku EUROCANIS sa môžete stretnúť s týmito členmi skúšobnej komisie:

Monika Vrančíková,
inštruktor canisterapie kynologického klubu EUROCANIS, podpredseda klubu.
Prax - viď CT tímy Eurocanisu.

Monika Dančová,
inštruktor CT kynologického klubu EUROCANIS, predseda klubu. ...>>čítaj viac

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com