OSVETOVÁ ČINNOSŤ


Pri realizácii osvetovej činnosti a praktických ukážok práce so psom, zameraných predovšetkým na deti a mládež, sa snažíme o pozitívne formovanie ich vedomia v oblasti prístupu k psom (zvieratám), úcty k prírode, ale aj ľuďom, ktorí sa od bežnej populácie mentálne či fyzicky líšia. Volíme spôsob prijateľný pre vekovú kategóriu "poslucháčov".
Na základe princípu fungovania vlčej svorky vysvetľujeme, ako by sa mal v domácom prostredí chovať pes, ale aj človek, aké dôležité je stanovenie jasných pravidiel, aby sa vzájomné spolužitie nestalo "nočnou morou" pre ktorúkoľvek stranu. Približujeme význam socializácie, výchovy a výcviku psa. Poukazujeme na správne, ale aj nesprávne reakcie človeka v súvislosti s nežiaducou činnosťou psa, na význam "reči tela" nielen v jazyku psa. Rozoberáme, čo sa skrýva pod pojmom "bojový pes".
Praktickými ukážkami rôznych modelových situácií (v duchu radšej raz vidieť , ako dva razy počuť) predvádzame, ako sa správať pri stretnutí s cudzím psom, ako sa zachovať pri neočakávaných reakciách psa a pod.
Rozprávame o anatómii psa, čím a ako psa kŕmiť, o veterinárnej starostlivosti, o dôležitosti dostatočného pohybu a akým spôsobom zamestnať psa činnosťou blízkou danému plemenu. Nezabúdame spomenúť využitie psov špeciálne vycvičených pre pomoc či skvalitnenie života ťažko zdravotne postihnutých ľudí (vodiaci, asistenční, terapeuti), psov ako záchranárov alebo služobných, ktorí sú neoceniteľnými partnermi v zložkách policajných, vojenských či colných. Ukážky práce našich psov-terapeutov vedia zaujať všetky vekové kategórie.
Touto činnosťou sa snažíme prekonávať mýty a nevhodné stereotypy, ktoré v niektorých prípadoch prenášajú rodičia na deti svojím postojom či vzťahom ku psom.
Stretnutia sú vedené formou vzájomnej spolupráce prednášajúceho so zúčastnenými - aktívna účasť detí a mládeže je predpokladom, že nadobudnuté informácie skôr pretransformujú do praktickej podoby v bežnom živote.

Osvetová činnosť a prezentácia CT sa prelínajú všetkými aktivitami spojenými s klubom EUROCANIS. Špecificky však boli realizované v týchto inštitúciách:

 1. MŠ Dargovských hrdinov, Humenné
 2. súkromná MŠ Kudlovská
 3. MŠ ul. Osloboditeľov, Humenné
 4. MŠ ul. Partizánska, Humenné
 5. MŠ Starinská, Humenné
 6. MŠ Štefánikova, Humenné
 7. MŠ + ZŠ Sobrance
 8. ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné
 9. ZŠ Jána Švermu Humenné
 10. ZŠ Laborecká, Humenné
 11. ZŠ Pugačevova, Humenné
 12. Gymnázium Humenné
 13. SOU služieb, Humenné
 14. DSS Osadné
 15. DSS Anima Michalovce
 16. ŠZŠ Podskalka (o CT pre vysokoškolákov a pre pedagogických pracovníkov)
 17. Výchovno-relaxačné tábory pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím z regiónu PSK
 18. Tábor pre deti s poruchami správania, organizovaný ÚPSVaR v Humennom
 19. Obecný úrad Koškovce - MŠ a ZŠ
 20. Cikevná škola sv. Cyrila a Metoda v Humennom


Foto v archíve

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com