FORMY CANISTERAPIE


AAA – Animal Assisted Activities, aktivity so psom = prirodzený kontakt človeka a psa zameraný na zlepšenie kvality života klienta a/alebo prirodzený rozvoj jeho sociálnych schopností.
AAT – Animal Assisted Therapy, terapia za pomoci psa = cielený kontakt človeka a psa zameraný na zlepšenie psychického a/alebo fyzického stavu klienta. Je súčasťou ucelenej rehabilitácie.
AAE – Animal Assisted Education, vzdelávanie za pomoci psa = prirodzený alebo cielený kontakt človeka a psa zameraný na rozšírenie a/alebo zlepšenie výchovy, vzdelávania a/alebo sociálnych schopností klienta.
AACR – Animal Assisted Crisis Response, krízová intervencia za pomoci psa = prirodzený kontakt psa a človeka , ktorý sa ocitol v krízovom prostredí, zameraný na odbúravanie stresu a na celkové zlepšenie psychického alebo aj fyzického stavu klienta.

Vzhľadom k indikáciám, stanoveným cieľom, priestorovým aj časovým možnostiam rozlišujeme canisterapiu individuálnu a skupinovú.
Výhodou individuálnej canisterapie je prispôsobenie programu a cielené pôsobenie podľa potrieb klienta, možnosť intenzívnejšieho kontaktu so psom, eliminácia okolitých rušivých vplyvov. Nevýhodou je hlavne časová náročnosť v prípade potreby pracovať s viacerými klientmi.
Pri skupinovej canisterapii je dôležité zvoliť vhodný pomer klientov k psovi/psom, pri realizácii CT pamätať na všetkých, zapájať všetkých do činností a kontaktu so psom. Dôležitá je koordinácia jednotlivých aktivít tak, aby mal pes možnosť oddychu. Výhodou je uspokojenie viacerých klientov zariadenia, nevýhodou obmedzená možnosť špecifikácie individuálnych cieľov a ich naplnenie v prípade rôznorodosti skupiny.

Zdroj:
Zooterapie ve světle objektivních poznatků, DONA České Budějovice, 2007
Anitera, o. p. s.

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com