Lektorské zabezpečenie


Odborný garant, lektor: Mgr. Iva Bajtlerová

Člen krízového tímu (AACR v spolupráci s políciou - zásahy pri autonehode a zásahy v rámci krízovej intervencie pri záchrane života).
www.canitera.eu

Odborné skúsenosti v oblasti canisterapie:
 1. 2002 - 2008 vzdelávanie v rámci organizácie Pomocné tlapky, canisterapeutický tím Pomocné tlapky o.p.s.,
 2. 2006 - 2008 metodik vzdelávania canisterapeutických tímov Pomocné tlapky o.p.s.,
 3. 2008 zakladateľ ANITERA o.p.s., autor metodiky vzdelávania canisterapeutických tímov dobrovoľníkov, autor programu vzdelávania pre indikujúcich pracovníkov v školstve a v zdravotníctve,
 4. 2009 - 2011 hlavný lektor kurzov ANITERA o.p.s.,
 5. 2009 - 2011 odborný konzultant pre metodiku canisterapie v rámci akreditovaných kurzov pre inštruktorov canisterapie, EUROCANIS Humenné,
 6. od r. 2011 autor kurzu pre pracovníkov v zdravotníctve, školstve a sociálnej sfére (so súhlasným stanoviskom šiestich odborných spoločností a pridelením kreditov do celoživotného vzdelávania - klinická psychológia, zdravotné sestry, záchranári, logopédi a ďalší),
 7. autor odborných príspevkov v rôznych periodikách.
Praktická realizácia canisterapie:

klientela - deti od 6 rokov až po dospelých klientov,
formy canisterapie - AAT (terapia so psom), AAE (vzdelávanie za pomoci psa), v autistických triedach aj AACR (krízová intervencia).
 1. využitie canisterapie vo vlastnej ordinácii klinickej logopédie v celom spektre diagnóz,
 2. Špeciálna základná škola Poděbrady,
 3. Stacionár Mladá Boleslav,
 4. LDN (liečebňa dlhodobo chorých) Městec Králové,
 5. LDN Vinohrady,
 6. Neurologocké oddelenie nemocnice Vinohrady.
Spoločensko-osvetový program
 1. domov dôchodcov Mladá Boleslav,
 2. domov dôchodcov Liberec,
 3. Senior dom Most,
 4. materská škola Poděbrady, Pátek, Opočnice,
 5. deň pre deti z pestúnskych rodín.


Lektor: JUDr. Alena Berešová

Odborné skúsenosti:
 1. od r. 1995 ÚPSVR Humenné, vrátane poradenstva pre klientov,
 2. 2009, 2010 odborný konzultant pre oblasť legislatívy akreditovaných kurzov pre inštruktorov canisterapie, EUROCANIS Humenné.


Lektor: Monika Dančová, DiS

Odborné skúsenosti:
 1. od r. 2008 člen skúšobnej komisie pre testovanie psov-terapeutov/CT tímov,
 2. 2009 - 2010 Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, katedra špeciálnej pedagogiky - predmet canisterapia - cvičenia v dennej forme štúdia špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých.
Praktická realizácia canisterapie:
 1. 2003 - 2005 ZŠ ul. Pugačevova Humenné, školský klub, forma canisterapie (CT) - AAA (aktivity so psom),
 2. 2004 - 2006 ŠZŠ Podskalka, deti s kombinovaným postihnutím, forma CT - AAT (terapia za pomoci psa),
 3. 2005 - 2008 SZSS Nádej Snina, deti s kombinovaným postihnutím, forma CT - AAT,
 4. 2006 - 2008 MŠ ul. Tyršova Humenné, deti s kombinovaným postihnutím, forma CT - AAT,
 5. šk. rok 2010/2011 ZŠ Kudlovská Humenné, forma CT - AAA,
 6. šk. rok 2011/2012 ZŠ Kudlovská Humenné, forma CT - AAE (vzdelávanie za pomoci psa), AAT,
 7. od apríla 2013 HARMONIA - zariadenie sociálnych služieb Strážske, dospelí s telesným a mentálnym postihnutím, forma CT - AAT,
 8. od r. 2004 spoločensko-osvetový program v materských, základných a stredných školách, forma CT - AAA.


Lektor: Sylvia Drinková
† 9.6.2014
www.vlcica.sk

Odborné skúsenosti::
 1. od r. 1993 výcvikár, zameranie - základná ovládateľnosť, problémové správanie psov, športová kynológia,
 2. 1996 - 2005 psovod SBS v Trnave,
 3. 2000 - 2005 predseda kynologického klubu MsKK Trnava-Kopánka,
 4. od r. 2004 konateľ Vlčica s. r. o.- výchova, socializácia, resocializácia (funkčná ovládateľnosť), poradenstvo pri problémoch s výcvikom psov, riešenie problémového správania psov, hotel pre psov rodinného typu,
 5. od r. 2008 člen skúšobnej komisie pre testovanie psov-terapeutov/CT tímov,
 6. 2009 - 2011 odborný konzultant pre oblasť práce so psom a testovania psov v rámci akreditovaných kurzov pre inštruktorov canisterapie, EUROCANIS.
Praktická realizácia canisterapie:
 1. 2005 - 2009 DSS Humanum Zavar, muži s kombinovaným postihnutím, forma canisterapie (CT) - AAT (terapia za pomoci psa), AAE (vzdelávanie za pomoci psa),
 2. 2007 - 2008 Špeciálna internátna škola pre telesne a mentálne postihnuté deti v Trnave - l. stupeň, forma CT - AAA (aktivity so psom), AAE, AAT,
 3. 2004 - 2009 CVČ Kalokagatia v Trnave, forma CT - AAA, AAE,
 4. 2004 - 2009 individuálna canisterapia v rodinnom prostredí, forma CT - AAT,
 5. od r. 2004 spoločensko-osvetový program v materských a základných školách, forma CT - AAA.


Lektor: MVDr. Ján Ferko

Odborné skúsenosti:
 1. od r. 1992 - súkromný veterinárny lekár,
 2. 2007 až 2011 - odborný konzultant pre oblasť veterinárnej starostlivosti a veterinárny dozor v rámci akreditovaných kurzov pre inštruktorov canisterapie, EUROCANIS Humenné,
 3. odborné prednášky pre základné školy v oblasti prevencie ochorení prenosných zo zvierat na ľudí.


Lektor: Mgr. Dagmar Hajdeckerová

Odborné skúsenosti:
 1. 2008 - Školenie rozhodcov a pomocníkov obedience,
 2. 2008, 2009 - Skúšky obedience (OB Z, OB 1, OB 2, OB 3),
 3. 2008 – 2009 - Súkromná stredná odborná škola, ul. Bukovská, Košice – lektor vzdelávacích programov zameraných na využitie canisterapie v pedagogickej praxi,
 4. 2008 – trvá - Člen skúšobnej komisie pre testovanie canisterapeutických tímov podľa testovacieho poriadku EUROCANIS.
Praktická realizácia canisterapie:
 1. 2004 – 2005 - Základná škola Pionierska, Čaňa, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v 0. ročníku, forma canisterapie – AAE (vzdelávanie za pomoci psa),
 2. 2005 – 2006 - Detský domov Uralská, Košice, deti vo veku od 6 do 12 rokov, forma canisterapie – AAT (terapia so psom),
 3. 2007 – 2010 - Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíkova, Košice – Barca, deti s poruchami správania a učenia, forma canisterapie – AAE (vzdelávanie za pomoci psa),
 4. 2008 – 2009 - MAJÁK n. o. Zdoba, Sady nad Torysou, dospelí klienti s kombinovaným zrakovosluchovým postihnutím, forma canisterapie – AAT (terapia so psom).


Lektor: Mgr. Monika Olšovská

www.dream-arsi.szm.com

Odborné skúsenosti:
 1. Učiteľ a logopéd na Základnej škole internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku (téma 1. kvalifikačnej práce: Aký je vplyv canisterapie u dysfatických žiakov na ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku),
 2. Canisterapia v praxi l., ll. - odborné prednášky, Košice, 4., 10/2011: Možnosti využitia canisterapie v logopédii.
Praktická realizácia canisterapie:
 1. od roku 2005 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku:
  • - AAA forma canisterapie: besiedky, osvetová činnosť k rôznym podujatiam,
  • - od roku 2008 AAE forma canisterapie (edukácia) pri žiakoch s diagnózami: ADHD, špecifické poruchy učenia, narušený vývin reči, zajakavosť, dyslália, dyzartria, elektívny mutizmus, autistické črty,
  • - od roku 2009 canisterapia na hodinách individuálnych logopedických cvičení,
  • - canisterapia v rámci špeciálno-pedagogickej poradne (elokovanom pracovisku ZŠI Jamník) u detí s mentálnym, telesným a viacnásobným postihnutím,
 2. Špeciálna základná škola v Liptovskom Hrádku:
  • - canisterapia pri viacnásobne postihnutých deťoch,
 3. AAA forma canisterapie, spoločensko-osvetový program v materských školách.


Lektor: Bc. Miroslav Schlesinger

Odborné skúsenosti:
 1. autor dvanástich publikácii s tematikou rozvoja osobnosti a prevencie,
 2. autor mnohých odborných príspevkov v rôznych periodikách (t. č. prispieva pre odborný časopis "Manažment školy v praxi"),
 3. autor a lektor viacerých lokálnych a národných projektov. Štyrikrát uspel na národnej úrovni medzi najlepšími a dvakrát reprezentoval SR na medzinárodnej úrovni medzi 15 najlepšími projektmi realizovanými v EÚ (držiteľ dvoch certifikátov - 2007, 2009),
 4. poradca v krízovej intervencii a na výberových konaniach zamestnancov na rôzne zodpovedné pracovné pozície (od r. 2001),
 5. spolupracovník sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality (od r. 2001),
 6. člen Krajskej komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti v Trnave,
 7. vedenie a školenie tímov v oblasti prevencie kriminality (od r. 2001),
 8. vedúci oddelenia prevencie kriminality, Mestská polícia Pezinok,
 9. riaditeľ OZ s celonárodnou pôsobnosťou - Občianske združenie Spoločne proti kriminalite (www.oz-spk.sk), vedúci tímu prevencie kriminality OZ,
 10. lektorská účasť na projektoch Národného osvetového centra - kabinetu sociálnej prevencie,
 11. lektorská účasť na medzinárodných a národných konferenciách zameraných na prevenciu kriminality.


Lektor: Bc. Radka Šindílková, DiS.

Odborné skúsenosti:
 1. 1998 - 2002 Ústav sociálnej starostlivosti Milovice - fyzioterapeut, hipoterapeut,
 2. 2002 - 2003 Špeciálne školy Poděbrady - fyzioterapeut, hipoterapeut,
 3. od r. 2004 OS Přístav Poděbrady - fyzioterapeut, hipoterapeut, fundraising,
 4. od r. 2004 Základná škola šeciálna Poděbrady - fyzioterapeut, učiteľ TV, ZTV,
 5. od r. 2005 lektor kurzu "Využitie trampolíny pri cvičení a relaxácii handicapovaných",
 6. od r. 2006 lektor kurzu "Trampolína ako súčasť špeciálno-pedagogickej starostlivosti",
 7. od r. 2007 lektor kurzu "Zdravotná telesná výchova v špeciálnom školstve",
 8. od r. 2008 lektor kurzu "Využitie aquaterapie pre mentálne a telesne postihnutých",
 9. od r. 2008 odborný konzultant pre Ucelenú rehabilitačnú a terapeutickú starostlivosť,
 10. 2008 - 2011 ANITERA o. p. s. - Metodik fyzioterapie canisterapeutických tímov,
 11. 2011 Odborný konzultant pre oblasť fyzioterapie v rámci akreditovaného kurzu pre inštruktorov canisterapie.


Lektor: Monika Vrančíková

Odborné skúsenosti:
 1. 2007 - 2011 garant a lektor akreditovanej vzdelávacej aktivity "Príprava na výkon činnosti inštruktora canisterapie",
 2. od r. 2008 člen skúšobnej komisie pre testovanie psov-terapeutov/CT tímov.
Praktická realizácia canisterapie:
 1. 2002 - 2005 ZŠ ul. Pugačevova Humenné - školský klub, forma canisterapie (CT) - AAA (aktivity so psom),
 2. 2003 - 2004 DSS Podskalka, deti s kombinovaným postihnutím, forma CT - AAA,
 3. 2004 - 2007 ŠZŠ Podskalka, deti s kombinovaným postihnutím, forma CT - AAT (terapia za pomoci psa),
 4. 2005 - 2008 DSS Jabloň, dospelí s kombinovaným postihnutím, forma CT - AAT,
 5. 2007 - 2010 DS a DSS na ul. Mierovej v Humennom, forma CT - AAA,
 6. od r. 2002 spoločensko-osvetový program v materských, základných a stredných školách, forma CT - AAA,
 7. od decembra 2010 DSS Vranov nad Topľou, deti s kombinovaným postihnutím, forma CT - AAT.


archív akreditovaných vzdelávacích programov


TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com