Canisterapia (CT) je podporná metóda ucelenej rehabilitácie, ktorá využíva pozitívny až liečebný kontakt človeka a psa zameraný na udržanie alebo zlepšenie kvality života klienta.
Má veľmi širokú škálu uplatnenia v oblasti fyzioterapie, socioterapie, psychoterapie či špeciálnej pedagogiky. Je určená všetkým vekovým kategóriám, klientom s rôznym druhom a stupňom postihnutia či ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivých životných situáciách.
Môže byť využívaná v rôznom prostredí - v zariadeniach sociálnych služieb, zdravotníckych zariadeniach, školských zariadeniach, ale aj v rodinnom prostredí.
Canisterapia prispieva k rozvoju motoriky, komunikačných schopností, orientácie v priestore, stimuluje zrakové, sluchové či hmatové podnety. Podporuje myslenie i predstavivosť, pamäťové schopnosti, nácvik koncentrácie. Vyvoláva pozitívne emócie, eliminuje negatívne prejavy správania, prispieva k duševnej rovnováhe, rozvíja sociabilitu. Pôsobí v rovine rozvoja motoriky s atribútom rehabilitačnej práce, v polohovaní a relaxácii.

Zdroj:
Zooterapie ve světle objektivních poznatků, DONA České Budějovice, 2007
Anitera, o. p. s.


Canisterapia je tímová práca. Aby naplnila svoje ciele, mal by mať inštruktor canisterapie okrem osobnostných predpokladov základné vedomosti o formách, metódach či technikách canisterapie, ako aj prehľad o druhoch a stupňoch postihnutí.
Nemenej dôležitý je výber povahovo vhodného psa, jeho výchova a príprava, ale aj zdravotný stav, dokonalá súhra, vzájomná dôvera a rešpekt medzi inštruktorom CT a jeho psom. Takýto pes by mal byť držaný v domácom prostredí, v stálom kontakte so svojou ľudskou svorkou.
Ovládateľnosť a spôsobilosť psa pre túto prácu by mala preveriť skúšobná komisia na základe testovania podľa testovacieho poriadku pre canisterapeutické tímy.

Monika Dančová, EUROCANIS

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com