TYPY CT PROGRAMOV


Návštevný program Najrozšírenejšia forma - pravidelné návštevy CT tímu v zariadeniach, resp. domácnosti klienta. Alternatívou je dochádzanie klienta za psom (CT tímom) alebo stretnutia v neutrálnom priestore. Môže mať formu skupinovú, tzn. že v rámci skupiny sa postupne pracuje s jednotlivými klientmi, alebo individuálnu formu, pracuje sa teda s jedným klientom.

Spoločensko-osvetový program Je určený pre širokú verejnosť alebo naopak pre uzavretý okruh klientov. CT tím sa zúčastňuje verejných prezentácií, ukážok, stretnutí či prednášok, určených zdravým alebo zdravotne postihnutým ľuďom. Škála týchto aktivít je veľmi široká, odvíja sa od zúčastneného publika.

Pobytový program Jednorazový alebo pravidelný dlhší pobyt klientov v prostredí, kde sa CT realizuje. Jedná sa o tábory, pobyty v prírode, rekreačné či rehabilitačné pobyty a pod. Býva väčšinou kombinovaný s ozdravným či poznávacím programom , resp. inými typmi animoterapie.

Výletný program Prebieha formou prechádzok či výletov, ak sú klienti schopní opustiť priestory zariadenia alebo svojho domova. V rámci programu je možné motivovať klientov k väčšej škále aktivít a súčasne im poskytnúť nové zážitky z poznávania okolia.

Dochádzkový program Pravidelný pobyt klientov v prostredí rôznych centier, resp. výchovných stredísk, kde sa CT vykonáva a kde klient dochádza. Prebieha formou krátkych intervencií.

Rezidenčný program (trvalé držanie psa-terapeuta)* Prevzatie psa jednotlivcom/zariadením za účelom vykonávania CT. Predávajúca organizácia/chovateľ/cvičiteľ určujú špecifické podmienky, za ktorých je pes odovzdaný a zaisťujú výcvik personálu/zodpovedných osôb, ktoré budú CT vykonávať a o psa sa starať.
*Dôležité!
Aby sa program osvedčil, musia platiť určité podmienky: pes/psi (ak je klientov viac) je síce formálne majetkom zariadenia, ale je v starostlivosti jedného pracovníka (každý pes). Ten s ním do zariadenia neprichádza každý deň, alebo ak áno, pes pracuje len výhradne za podmienok dodržiavania psychohygieny.

Ambulantný program Vykonávanie CT v ordinácii lekára-špecialistu, školského psychológa, logopéda, kde klient bežne dochádza. Okrem samotnej terapie sa dá vplyv psa využiť k eliminácii stresu, strachu z procedúr alebo samotného prostredia a motivácii k lepšej spolupráci. Profesionál je teda súčasne inštruktorom CT a svojho psa zaradzuje do práce podľa potreby, alebo prizýva k spolupráci CT tím (špecifická forma návštevného programu).

Program starostlivosti o psa Pes ako motivácia k práci, samostatnosti, zodpovednosti, pravidelným návykom a pod., obvykle s cieľom lepšieho zapojenia klienta do bežného života mimo zariadenia. Klientovi je zverená starostlivosť o psa, príp. jeho výchova či výcvik, a to pod dohľadom odborníka. Môže ísť o psa chovaného v klientovom zariadení (rezidentná forma), útulku (návštevný program) a pod. Vhodná je kombinácia s ergoterapiou.

Domáci program Pes je umiestnený v domácnosti, pričom je nevyhnutná spolupráca rodiny. Jej príslušníci sú preškolení (aj čo sa týka starostlivosti o psa), je nadviazaná spolupráca s odborníkmi, ktorí sa o klienta starajú.

Formy domáceho programu:
  1. s asistenčným psom,
  2. s natrvalo odovzdaným psom-terapeutom,
  3. s vlastným psom,
  4. s CT tímom, ktorý ku klientovi dochádza.
Program krízovej intervencie CT tím je vyzvaný k intervencii v rámci konkrétnej krízovej situácie. Prostredím sú priestory, v ktorých sú zhromaždení evakuovaní obyvatelia, alebo priamo na mieste. Zásah môže trvať od niekoľkých hodín do niekoľko mesiacov intenzívnej práce a odvíja sa od potreby záchranného systému a možností a schopností CT tímu.

Zdroj: Zooterapie ve světle objektivních poznatků, DONA České Budějovice, 2007 Anitera, o. p. s.

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com