SITUÁCIA U NÁS,

alebo subjektívny názor jedného canisterapeuta...
  1. Na Slovensku chýba oficiálne a spoločenské uznanie canisterapie. V oblasti legislatívy je pojem canisterapia spomenutý v jedinom zákone – č. 448/2008 o sociálnych službách , § 61, ods. 8: Ak má poskytovateľ sociálnej služby na to vytvorené podmienky, môže vykonávať za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, biblioterapiu, hydroterapiu, aromaterapiu a činnostnú terapiu.
  2. Oficiálne žiadna definícia, žiadne pojmy, žiadna terminológia, žiadne požiadavky na človeka, žiadne požiadavky na psa, žiadne pravidlá pri realizácii CT... paradoxne – skúšobných poriadkov pre psov je zaregistrovaných niekoľko.
  3. Zariadenia síce prejavujú záujem o CT, avšak odborným pracovníkom chýbajú potrebné informácie a základné vedomosti.
  4. Do zdravotníckych zariadení (onkologické oddelenie, LDCH, pediatria, geriatria a pod.) sa pes–terapeut kvôli všeobecnému povedomiu verejnosti či predsudkom skrývajúcim sa za hygienické požiadavky nemá šancu dostať (česť výnimke, ktorá mi je známa).
  5. Na Slovensku existuje viac združení ktoré sa venujú canisterapii. Záujem o spoluprácu a vzájomnú výmenu skúseností s cieľom spoločne vyzdvihnúť a presadiť canisterapiu na pozíciu, ktorá jej právom patrí, však neexistuje vôbec.
EUROCANIS prakticky za pochodu, súbežne s realizáciou CT v zariadeniach a na základe postupne získavaných skúseností vypracoval internú metodiku, v rámci ktorej používa tri pojmy:
  1. Inštruktor canisterapie (ďalej inštruktor CT) – psovod s osvedčením o absolvovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity „Inštruktor pre oblasť canisterapie“.
  2. Pes–terapeut – pes, vedený inštruktorom canisterapie. Spolu s ním absolvoval testovanie podľa testovacieho poriadku pre canisterapeutické tímy (CT tímy). CT tím sa preukazuje platným certifikátom - dokladom o úspešnom absolvovaní testovania.
  3. Canisterapeutický tím (CT tím) – inštruktor CT + pes–terapeut. Pri samotnej realizácii CT je súčasťou tímu odborník/odborníci (fyzioterapeut, špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ, sociálny pracovník a pod.) a klient/skupina klientov.

Monika Dančová EUROCANIS

TOPlist
© 2007 EUROCANIS
všetky práva vyhradené
EUROCANIS - kynologický klub SLOVENSKO
Sídlo: Jasenovská 41, cvičisko: Sninská ul. pri Laborci, 066 01 Humenné
Tel.: 0908 336 503, monika.danc@gmail.com